Fonds voor Communicatie Innovatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden maart 2020

Het Fonds Communicatie Innovatie investeert middels donaties in communicatietalent en innovatieve communicatie-ideeën. Het fonds richt zich daarbij in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op studenten, docenten en pas afgestudeerden van communicatieopleidingen. Veel potentiële innovaties vinden hun oorsprong in het onderwijs. Om de concretisering hiervan te ondersteunen, is dit fonds ingericht.

 1. Aanvragen doen mee in de beoordelingsrondes in het voorjaar of najaar, mits de inzending voor de betreffende deadline (1 mei en 1 november van elk jaar) zijn ingediend. Alleen in bijzondere gevallen en na overleg met het bestuur, kan hiervan worden afgeweken. Uiteindelijk besluit het bestuur.
 2. Alleen aanvragen die zijn aangemeld via de aanvraagmodule op de website, worden in behandeling genomen.
 3. Alleen aanvragen die volledig zijn volgens het stramien van de aanvraag, worden in behandeling genomen.
 4. Bestuursleden en externe deskundigen die het bestuur betrekt bij de beoordeling, mogen geen directe persoonlijke band of belang hebben bij een aanvraag. Indien dat wel het geval is, doet het bestuurslid of deskundige niet mee in de beoordeling van die betreffende aanvraag.
 5. De indiener(s) van een aanvraag, is (zijn) bereid en in staat de aanvraag toe te lichten ter ondersteuning van de besluitvorming van het bestuur in de maand mei/juni of november/december.
 6. Het bestuur informeert voor 31 mei en 31 december aanvragers of hun aanvraag is toe- of afgewezen.
 7. De bijdrage vanuit het Fonds voor Communicatie Innovatie, bestaat uit een donatie in de vorm van een gift van maximaal 10.000 euro. Het bestuur bepaalt de hoogte van de gift. Een toegekende donatie is niet herroepbaar door het bestuur.
 8. Als het project in het geheel geen doorgang vindt, is aanvrager verplicht tot terugbetaling van de donatie. Als een project niet slaagt of anderszins niet voldoet aan de verwachtingen zal dit voor het bestuur geen aanleiding kunnen zijn om de donatie te herroepen.
 9. Het bedrag is inclusief eventuele belastingen en verschuldigde rechten van de inzender(s).
 10. Het bestuur motiveert haar oordeel over toewijzing en de hoogte van de donatie of een afwijzing, aan de inzender. Hierover wordt met inzender niet in discussie gegaan, behalve als het bestuur daar zelf initiatief toe neemt.
 11. Pas als de toekenningsbrief van de Stichting Auspiciën door inzender is ondertekend en de stichting een door beide partijen getekende brief retour heeft ontvangen, is sprake van een bindende afspraak. Indien de inzender jonger is dan 18 jaar, dient een wettelijke vertegenwoordiger de brief te ondertekenen.
 12. De bijdrage kan alleen worden uitbetaald op een bankrekening van een in Nederland gevestigde bank op naam van de aanvrager (of wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarig zijn aanvrager).
 13. Vanaf het moment dat de toekenningsbrief is ondertekend, dient het project binnen 6 maanden te zijn afgerond. Uitzonderingen daarop alleen met schriftelijke toestemming van het bestuur.
 14. De aanvrager mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Auspiciën aan derden overdragen.
 15. De inzendingen blijven eigendom van de inzender(s).
 16. Inzendingen die niet in aanmerking komen voor een donatie, worden niet openbaar gemaakt. Wel kan het bestuur aspecten van een inzending gebruiken om op de website en in toelichtingen, aan de geven waarom een donatie niet is toegekend. Zodat het voor toekomstige inzenders inzichtelijker wordt, wanneer een inzending kans van slagen heeft. De voorbeelden mogen niet te herleiden zijn tot de inzending.
 17. Indien een donatie wordt toegekend, behoudt de Stichting Auspiciën zich het recht voor publiciteit te geven over de door de stichting verstrekte bijdrage.
 18. Indien een aanvraag wordt toegekend, stuurt aanvrager na afronding van het project een kort verslag van het behaalde resultaat.
 19. Tevens is de indiener bereid om na afronding van het project, een openbare presentatie te geven (dat kan op de website van de stichting, op een informatiebijeenkomst over het fonds, of een bijeenkomst van derden).
 20. De inzender voldoet in zijn aanvraag aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De aanvrager verstrekt geen persoonsgegevens van derden aan de Stichting Auspiciën, ook niet in de projectaanvraag en bij de presentatie na afloop van het project. Onder persoonsgegevens vallen ook foto’s waar personen herkenbaar op staan. Een en ander kan alleen na toestemming van betrokkenen.