Fonds voor Communicatie Innovatie

Spelregels

Spelregels bij het toekennen van donaties

Het Fonds voor Communicatie Innovatie hanteert de volgende spelregels bij de toekenning van donaties:

  • Elk jaar zijn er 2 beoordelingsrondes van ingezonden voorstellen. Tot 1 november en vervolgens tot 1 mei van elk jaar kunnen voorstellen voor het fonds worden ingediend bij het bestuur van Stichting Auspiciën dat het fonds Indien een voorstel/initiatief positief wordt beoordeeld door het bestuur van Stichting Auspiciën, wordt de indiener gevraagd dit toe te lichten in een pitch in de tweede helft van november of mei. Op grond van het plan en de toelichting neemt het bestuur een definitief besluit over toekenning van de donatie.beheert en verantwoordelijk is voor de jurering.
  • In de eerste helft van de maanden november en mei worden de voorstellen door het bestuur beoordeeld aan de hand van de beschreven criteria. Het bestuur kan zich hierbij laten bijstaan door externe adviseurs.
  • Indien een voorstel/initiatief door het bestuur van Stichting Auspiciën positief wordt beoordeeld, wordt de indiener gevraagd het ingediende initiatief toe te lichten in een te organiseren pitch in de tweede helft van november of mei. Op grond van het plan en de toelichting neemt het bestuur een definitief besluit over toekenning van de donatie.
  • Vanaf moment van toekenning wordt gestart met de uitvoering die maximaal 6 maanden in beslag neemt.
  • In overleg met het bestuur kan worden afgeweken van de uitvoeringstermijn (bv omdat het project een langere looptijd heeft).
  • Een pluspunt voor de beoordeling van inzendingen is multidisciplinariteit.
  • Een pluspunt voor de beoordeling van inzendingen is als het voorstel bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk.
  • Alle inzenders krijgen een gemotiveerde terugkoppeling over hun inzending.
  • Indien het bestuur positief oordeelt, bepaalt het bestuur vervolgens de hoogte van de donatie. Een donatie is maximaal €10.000,-. Een eenmaal toegekende donatie is niet herroepbaar door de stichting.
  • Aanvragers krijgen bij aanvang 85% van het gevraagde bedrag. De resterende 15% wordt uitgekeerd na inleveren van het verslag met de resultaten. Dit verslag moet binnen een jaar na de toekenning worden ingediend. Het project moet in een half jaar worden gerealiseerd, daarna is er dus nog tijd voor de afronding en verslaglegging. Deze verslaglegging vormt de basis voor publikatie op de website van het fonds.